22 5 444 444
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym www.renaultwarszawa.pl (dalej: Serwis).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 156 (kod pocztowy: 02-326 Warszawa), której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy (XII Wydział Gospodarczy - KRS),wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000021035, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1130009891, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 23.591.000,00 PLN, będąca właścicielem Serwisu, zwana dalej"Administratorem".

2. Cel i zakres zbierania danych W czasie korzystania z Serwisu oraz jego usług Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających z:

a.Sklepu internetowego - wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem www.skleprenaultwarszawa.pl, w tym w celu dostarczenia zamówionych towarów.

b.usług Serwisu:

 • §"Wyślij wiadomość" -umożliwiającej wysłanie wiadomości Administratorowi;
 • §"Umów się do serwisu" -umożliwiającej kontakt z serwisem samochodowym i umówienie wizyty; §"Umów się na jazdę próbną" -umożliwiającej umówienie się na jazdę próbną wybranym pojazdem; §"Kupimy Twój samochód" -umożliwiającej sprzedaż używanego samochodu Użytkownika;
 • §"Ubezpiecz się z nami" -umożliwiającej zapoznanie się z warunkami ubezpieczeń pojazdów;
 • §wysłanie linka znajomemu;
 • §wyszukiwarki samochodów nowych i używanych;
 • §"Formularz kontaktowy" -formularz umożliwiający kontakt z administratorem, usługa obejmuje formularze znajdujące się pod akcjami promocyjnymi, działalnościami, oraz formularze znajdujące się pod każdym ogłoszeniem dotyczącym samochodu.
c.Newslettera:
 • §Jeżeli Użytkownicy chcą otrzymywać informacje, w formie bezpłatnego newslettera serwisu www.renaultwarszawa.pl, konieczne będzie wpisanie odpowiednich danych w formularzu znajdującym się na stronie. Po wypełnieniu tego formularza, Użytkownik zostanie automatycznie dodany do listy mailingowej. Wyrażenie zgody na przesyłanie na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 • §Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zmienić lub usunąć swoje dane. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy mailingowej poprzez kliknięcie linku mieszczonego w stopce każdej wiadomości email / kontakt z działem obsługi.
 • §Dane Użytkowników, którzy wypełnili formularz dotyczący otrzymywania newslettera, wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłania informacji o serwisie (w tym informacji marketingowych i handlowych) w postaci wiadomości e-mail. Żadne dane nie zostaną przekazane osobom trzecim. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, z zastrzeżeniem, że Administrator uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.). W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkownika korzystającego ze sklepu internetowego lub usług serwisu wymienionych w punkcie 2), mogą zostać przetwarzane przez Administratora w celu: §przesyłania zamówionych informacji handlowych;
 • §w celach marketingowych.

3. Prawo dostępu
 • Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych
 • Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1). o Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Dostęp do danych osób trzecich
 • Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nie upoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


7. COOKIES
 • Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane "Cookies", które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.
 • Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
 • Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 • Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
 • Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
8. Wyłączenie o odpowiedzialności
 • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 • Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
9. Kontakt Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres Administratora. 10.ZmianyPolityki Prywatności Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności wostatniej wersji. Data: 18/03/2013, Warszawa